Zabytki w Londynie

Londyn - miasto w po³udniowo-wschodniej czêœci Wielkiej Brytanii, stolica tego pañstwa, a tak¿e stolica Anglii. Po³o¿ony nad Tamiza, jest najwiêkszym miastem Europy (przed Pary¿em i Moskwa), jest tak¿e jednym z wiêkszych miast œwiata zarówno w skali samego miasta jak i aglomeracji. Liczba mieszkañców Londynu (w granicach tzw. Greater London) wynosi oko³o 7,1 miliona (2001) na obszarze 1607 km2; ca³a zaœ aglomeracja londyñska, ³acznie ze wszystkimi przyleg³ymi miastami (od Tonbridge na po³udniowym wschodzie po Windsor na pó³nocnym zachodzie) liczy ok. 20 milionów ludzi (obszar tzw. megalopolis). Oko³o 20 % mieszkañców pochodzi z Azji, Afryki i Karaibów.