Zabytki w Londynie

Big Ben jest to nazwa wa¿acego 14 ton dzwonu umieszczonego na szczycie 106 metrowej wie¿y. Uwa¿any jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon ten zawisa na jednej z dwóch wie¿ londyñskiego parlamentu.

Budowê jej podjêto zaraz po tym jak czêœæ The Houses of Parliament uleg³a spaleniu. Zaprojektowany zosta³ przez dwóch architektów. Pierwszym z nich by³ Charles Barry, natomiast drugim - Augustin Pugin. Wykonany jest on w stylu neo-gotyckim z kamienia ciosanego. Obecnie wielu ludzi twierdzi, i¿ Big Ben to nazwa s³ynnego na ca³ym œwiecie londyñskiego zegara. Nazwa Big Ben wywodzi siê od imienia sir Benjamina Halla, g³ównego komisarza robót w 1858 roku, gdy dzwon ten zawieszano. Odlany w Whitechapel by³ ju¿ drugim olbrzymim dzwonem, poniewa¿ na pierwszym pojawi³a siê rysa podczas próby uruchomienia (obecny dzwon równie¿ ma nieznaczne pêkniêcie).

Zegar ten jest najwiêkszym zegarem w Wielkiej Brytanii. Wyposa¿ony jest w cztery tarcze o œrednicy 7,5 m ka¿da oraz we wskazówki o d³ugoœci 4,25 m. Czy¿ to nie imponuj¹ce rozmiary jak na rok 1858?

Podaje on niemal¿e dok³adny czas i co godzinê wybija. Odg³os zegara mo¿emy us³yszeæ codziennie w radio BBC.

Budynek Parlamentu liczy sobie 1100 pokoi, 100 klatek schodowych, 19 barów i restauracji oraz 5 km korytarzy.