Zabytki w Londynie

London Eye (Oko Londynu) usytuowane jest naprzeciwko Parlamentu, pomiêdzy mostami Waterloo, a Westminster. London Eye jest jednym z wielu londyñskich przedsiêwziêæ majacych na celu uczczenie pocz¹tku nowego milenium.

Pomys³ na zbudowanie najwiêkszego na œwiecie ko³a widokowego powsta³ w roku 1994, a autorami projektu sa: David Marks i Julia Barfield. W realizacji projektu na miarê XXI wieku bra³y udzia³ m. in. linie lotnicze British Airways oraz grupa rozrywkowa Tussauds Group. Ca³e przedsiêwziêcie poch³onê³o 34 miliony funtów!

Wczeœniej tytu³em najwy¿szego na œwiecie ko³a widokowego szczyci³ siê Technocosmos z Japonii, jednak tytu³ ten odebra³a mu czwarta co do wielkoœci budowla Londynu. Wielka konstrukcja przypominaj¹ca ko³o rowerowe (200 razy wiêksza od zwyk³ego ko³a rowerowego) daje mo¿liwoœæ ogladania panoramy Londynu o promieniu 48 km.

Na olbrzymim London Eye umieszczone s¹ 32 kapsu³y, z których ka¿da mo¿e pomieœciæ 25 osób. Jednoczeœnie nad ziemi¹ mo¿e znajdowaæ siê 800 osób! Prêdkoœæ z jak¹ poruszaja siê turyœci wynosi 0,8 km/h, a pe³ny czas trwania podró¿y wynosi oko³o 30 minut.