Zabytki w Londynie

BliŸniacze wie¿e londyñskiego Tower Bridge to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych miasta. Most ten wybudowano na poczatku lat 90. XIX wieku. Oddano go do u¿ytku w 1894 roku po oœmiu latach budowy. Tower Bridge sk³ada siê z dwóch wie¿ i dwóch przêse³. Ka¿de przês³o wa¿y oko³o 1100 ton i podnosi siê do góry w ci¹gu 1 min 30 sekund. Obydwie wie¿e kryja w sobie mechanizmy, s³u¿ace do podnoszenia przêse³.

Podobnie jak inne mosty, Tower Bridge s³u¿y temu, by pojazdy i piesi mogli przedostaæ siê przez niego na druga stronê rzeki. Wyjatkowe jest to, ¿e podnosi siê, by pozwoliæ wysokim statkom wp³ynaæ do centrum Londynu. Niestety, coraz rzadziej widuje siê wysokie statki, tote¿ most podnosi siê zaledwie kilka razy w tygodniu. W pierwszym miesi¹cu jego funkcjonowania podniesiono go 600 razy.

Styl, w jakim zbudowano wie¿e jest chyba wspanialszy od stylu jakiegokolwiek innego mostu na œwiecie. Most wykonany zosta³ w stylu wiktoriañskim z kamienia i stali. Symbolizuje potê¿ne niegdyœ imperium brytyjskie i ruchliwa rzekê - Tamizê.